Handelsbetingelser - Kontrol af hjemmesider og apps

Handelsbetingelser

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved køb på www.e-Compliance.dk (”Hjemmesiden”), der udbydes af:

Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S (”vi”)
Kalvebod Brygge 32
1560 København V
CVR-nummer: 64952811
E-mail: mail@poulschmith.dk
Telefonnummer: +45 33 15 20 10

2. LOVREGULERET ERHVERV

Vores advokater er alle autoriserede i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
De er omfattet af retsplejeloven og de advokatetiske regler, som kan findes her: www.advokatsamfundet.dk

3. BESTILLING

I forbindelse med bestillingen på Hjemmesiden skal du oplyse virksomheds- eller myndighedsnavn, adresse, postnummer, by, e-mail, telefonnummer, CVR-nummer, EAN-nummer og navn på kontaktperson.

Når du klikker på ”Gennemfør køb” vises en kvittering på din skærm, som er en automatisk bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med en ordrebekræftelse.

Når vi har behandlet din bestilling, vil du modtage en e-mail med dine loginoplysninger til det digitale e-Compliance værktøj (herefter ”e-Compliance”), hvor du får adgang til de dele af produktet, som dit abonnement omfatter.

4. PRISER OG BETALING

De til enhver tid gældende priser eksklusive moms fremgår af Hjemmesiden.

Løbende betalinger for abonnementet sker forud for hver kalendermåned.

Al betaling sker via faktura. Vi benytter elektronisk fakturering. Betalingsfristen er 21 dage fra fakturadatoen.

Ved manglende betaling kan vi opkræve renter, rykkergebyrer, kompensationsbeløb, mv. efter renteloven. Vi forbeholder os ret til at ophæve abonnementsaftalen ved for sen eller udebleven betaling.

Abonnementspriserne kan reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Prisregulering får først virkning fra næste gang, der opkræves betaling for abonnementet.

5. ABONNEMENTSBETINGELSER

5.1 Abonnementsperiode og opsigelse

Abonnementet er løbende og vil derfor blive fornyet automatisk, medmindre det opsiges.

Abonnementsaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, dog tidligst til ophør 6 måneder efter aftalens indgåelse.

Opsigelse eller ændring af abonnementet kan ske til e-Compliance@poulschmith.dk.

Vi kan opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode.

5.2 Brugeradgang

Ved oprettelse af abonnementet tildeles du brugeradgang til e-Compliance. Det er alene tilladt at anvende abonnementet i forbindelse med én platform (hjemmeside/app), medmindre andet konkret er aftalt med os.

5.3 Ansvar​

Hvis der opstår tekniske problemer, vil vi hurtigst muligt forsøge at afhjælpe problemet. Abonnementsbetaling tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af, at e-Compliance ikke er tilgængelig eller ikke fungerer optimalt i kortere perioder.​

5.4 Ændring af abonnementsbetingelser

Vi kan ændre abonnementsbetingelserne, herunder priserne, med et varsel på 3 måneder.​

6. FRAVIGELSE AF E-HANDELSLOVEN

Vi overholder alle de obligatoriske oplysningsforpligtigelser i e-handelsloven (lov nr. 227 af 22. april 2002). I overensstemmelse med e-handelslovens § 13, stk. 2, finder følgende bestemmelser ikke anvendelse, når du bestiller på Hjemmesiden:

• § 10 – ‘Oplysningspligt’
• § 11, stk. 1 – ‘Tekniske hjælpefunktioner mv.’
• § 12 – ‘Ordrebekræftelse- og modtagelse’

7. ANSVAR

Vi opdaterer løbende indhold i e-Compliance for at sikre, at dokumentskabelonenerne lever op til gældende lovkrav og er i overensstemmelse med praksis. Vi kan dog ikke garantere, at dokumentskabelonerne til enhver tid lever op til gældende lovkrav og er i overensstemmelse med praksis, idet der kan være en vis implementeringstid fra ny lovgivning træder i kraft eller en ny afgørelse afsiges, og til vi har opdateret dokumentskabelonerne i overensstemmelse hermed. Brug af e-Compliance kan derfor ikke erstatte juridisk rådgivning.

Vores ansvar for brug af e-Compliance er begrænset til et beløb svarende til den samlede betalte købesum for det seneste kalenderår regnet fra skadens indtræden. Vi er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, som er opstået ved brug af e-Compliance.

Du er ansvarlig over for os i tilfælde af, at vi lider skade som følge af din uretmæssige brug af e-Compliance, herunder hvis vi bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af din uretmæssige brug af e-Compliance.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til det indhold på e-Compliance, som dit abonnement omfatter, herunder til spørgeskemaer på e-Compliance, forudsat at vi modtager den aftalte betaling. Når dit abonnement ophører, bortfalder din brugsret.

Du erhverver desuden en tidsubegrænset brugsret til de dokumenter, som du downloader fra e-Compliance. Du har ret til frit at ændre i disse dokumenter, og til at anvende de ændrede dokumenter på samme måde, som de oprindelige dokumenter.

Vi bevarer de immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til dokumentskabelonerne på e-Compliance, herunder rettighederne til spørgeskemaer og kildefiler.

9. PERSONDATA

Al indsamling, opbevaring og anden behandling af personoplysninger sker i henhold til vores databeskyttelsespolitik, som kan findes her.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem dig og os vedrørende brug af e-Compliance og køb på Hjemmesiden skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

11. KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål vedrørende brug af Hjemmesiden eller disse Betingelser kan rettes til os på mail: e-Compliance@poulschmith.dk.

12. OPDATERING AF BETINGELSERNE

Vi forbeholder os retten til at opdatere Betingelserne. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de til enhver tid gældende Betingelser, som du er bundet af, når du bruger e-Compliance. Abonnementsbetingelserne kan dog kun ændres med 3 måneders varsel, jf. punkt 5.5.

Betingelserne er senest opdateret den. 30. juni 2021.