Handelsbetingelser

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved køb på www.e-Compliance.dk (”Hjemmesiden”), der udbydes af:

Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S (”vi”)
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
CVR-nummer: 64952811
E-mail: mail@poulschmith.dk
Telefonnummer: +45 33 15 20 10

2. LOVREGULERET ERHVERV

Vores advokater er alle autoriserede i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
De er omfattet af retsplejeloven og de advokatetiske regler, som kan findes her: www.advokatsamfundet.dk.

3. BESTILLING

I forbindelse med bestillingen på Hjemmesiden skal du oplyse virksomheds- eller myndighedsnavn, adresse, postnummer, by, e-mail, telefonnummer, CVR-nummer, EAN-nummer og navn på kontaktper-son.
Når du klikker på ”Gennemfør køb” vises en kvittering på din skærm, som er en automatisk bekræftel-se på, at vi har modtaget din ordre. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med en ordrebekræftelse. Når vi har behandlet din bestilling, vil du modtage en e-mail med dine loginoplysninger til Hjemmesi-den.

4. PRISER OG BETALING

De til enhver tid gældende priser eksklusive moms fremgår af Hjemmesiden.
Al betaling sker via faktura. Vi benytter elektronisk fakturering.

5. ABONNEMENTSBETINGELSER

5.1 Abonnementsperiode og opsigelse

En abonnementsperiode løber i 12 måneder ad gangen. Abonnementet er løbende og vil derfor blive fornyet automatisk, medmindre det opsiges. Du kan opsige abonnementet med 30 dages varsel til udløb af en abonnementsperiode.
Opsigelse eller ændring af abonnementet kan ske til e-Compliance@poulschmith.dk.
Vi kan opsige dit abonnement med 30 dages varsel til udløb af en abonnementsperiode.

5.2 Betaling af abonnementet

Faktura sendes elektronisk umiddelbart efter dit køb på Hjemmesiden. Betaling for abonnementet opkræves løbende forud for 12-måneder ad gangen.
Betalingsfristen for fakturaer er 21 dage fra fakturadatoen. Ved for sen eller udebleven betaling, betaler du sædvanlig morarente samt kompensationsbeløb efter renteloven, og vi sender dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr. Vi forbeholder os ret til at ophæve abonnementsaftalen ved for sen eller udebleven beta-ling.
Abonnementspriserne kan reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til Danmarks Statistiks nettopris-indeks. Prisregulering får først virkning fra næste gang, der opkræves betaling for abonnementet.

5.3 Brugeradgang

Ved oprettelse af abonnementet tildeles du brugeradgange til et ubegrænset antal brugere. Det er dog alene tilladt at anvende abonnementet i forbindelse med én platform (hjemmeside/app), medmindre andet konkret er aftalt med os.

5.4 Ansvar

Hvis der opstår tekniske problemer, vil vi hurtigst muligt forsøge at afhjælpe problemet. Abonnements-betaling tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af, at Hjemmesiden ikke er tilgængelig eller ikke fungerer optimalt i kortere perioder.

5.5 Ændring af abonnementsbetingelser

Vi kan ændre abonnementsbetingelserne, herunder priserne, med et varsel på 3 måneder.

6. FRAVIGELSE AF E-HANDELSLOVEN

Vi overholder alle de obligatoriske oplysningsforpligtigelser i e-handelsloven (lov nr. 227 af 22. april 2002). I overensstemmelse med e-handelslovens § 13, stk. 2, finder følgende bestemmelser ikke anven-delse, når du bestiller på Hjemmesiden:

• § 10 – ‘Oplysningspligt’
• § 11, stk. 1 – ‘Tekniske hjælpefunktioner mv.’
• § 12 – ‘Ordrebekræftelse- og modtagelse’

7. ANSVAR

Vi opdaterer løbende Hjemmesidens indhold og reviderer løbende dokumenterne på siden for at sikre, at de lever op til gældende lovkrav og er i overensstemmelse med praksis. Vi kan dog ikke garantere, at dokumenterne til enhver tid lever op til gældende lovkrav og er i overensstemmelse med praksis, idet der kan være en vis implementeringstid fra ny lovgivning træder i kraft eller en ny afgørelse afsi-ges, og til vi har opdateret dokumenterne i overensstemmelse hermed. Brug af Hjemmesiden og do-kumenterne herpå kan derfor ikke erstatte juridisk rådgivning.
Vores ansvar for brug af Hjemmesiden og dokumenterne herpå er begrænset til et beløb svarende til den samlede betalte købesum for det seneste kalenderår regnet fra skadens indtræden. Vi er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, som er opstået ved brug af Hjemmesiden eller dokumenterne herpå. Du er ansvarlig over for os i tilfælde af, at vi lider skade som følge af din uretmæssige brug af Hjemme-siden, herunder hvis vi bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af din uretmæssige brug af Hjemmesiden eller Hjemmesidens indhold.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til Hjemmesidens indhold, herunder til spørgeskemaer på Hjemmesiden, forudsat at vi modtager den aftalte betaling. Når dit abonnement ophører, bortfalder din brugsret.
Du erhverver desuden en tidsubegrænset brugsret til de dokumenter, som du downloader fra Hjemme-siden. Du har ret til frit at ændre i disse dokumenter, og til at anvende de ændrede dokumenter på samme måde, som de oprindelige dokumenter.
Vi bevarer de immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til dokumenterne på Hjemmesi-den, herunder rettighederne til spørgeskemaer og kildefiler.

9. PERSONDATA

Al indsamling, opbevaring og anden behandling af personoplysninger sker i henhold til vores databe-skyttelsespolitik, som kan findes her.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem dig og os vedrørende brug af Hjemmesiden og køb herpå skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

11. KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål vedrørende brug af Hjemmesiden eller disse Betingelser kan rettes til os på mail: e-Compliance@poulschmith.dk.

12. OPDATERING AF BETINGELSERNE

Vi forbeholder os retten til at opdatere Betingelserne. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de til enhver tid gældende Betingelser, som du er bundet af, når du bruger vores Hjem-meside. Abonnementsbetingelserne kan dog kun ændres med 3 måneders varsel, jf. punkt 5.5.


Betingelserne er senest opdateret den 6. november 2019.